Βασικοί οργανισμοί τυποποίησης

 

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization)

www.iso.org

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO λειτουργεί σαν ένα δίκτυο Εθνικών Φορέων Τυποποίησης. Έχει 147 μέλη, ένα από κάθε χώρα.

Στόχος του ISO είναι η προώθηση και ανάπτυξη της Τυποποίησης και των σχετικών με αυτή δραστηριοτήτων στον κόσμο, με σκοπό την διευκόλυνση των διεθνών ανταλλαγών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας σε δραστηριότητες πνευματικού, επιστημονικού, τεχνολογικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Ο ISO ενώνει τα συμφέροντα των παραγωγών, των χρηστών, των καταναλωτών, των κυβερνήσεων και της Επιστημονικής Κοινότητας.

Τα αποτελέσματα του Τεχνικού Έργου του ISO εκδίδονται υπό την μορφή των Διεθνών Προτύπων ( International Standards ISO).

Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή IEC (International Electrotechnical Commission)

www.iec.ch

Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ΙΕC ιδρύθηκε το 1906 και έχει σαν αντικείμενο τα Πρότυπα καθώς και θέματα που σχετίζονται με την Διεθνή Τυποποίηση στα πεδία της Ηλεκτρολογίας, της Ηλεκτρονικής Μηχανικής και σχετικών τεχνολογιών.

Η IEC παρέχει μία πλατφόρμα σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και στην κυβέρνηση για συζήτηση, συνάντηση και ανάπτυξη διεθνών προτύπων όπου απαιτείται.

Τα μέλη της IEC είναι Εθνικές Επιτροπές, μία για κάθε χώρα, οι οποίες απαιτείται να είναι πλήρως αντιπροσωπευτικές όλων των ηλεκτροτεχνικών συμφερόντων της χώρας απ' όπου προέρχονται, π.χ. των βιοτεχνών, των χρηστών, των κυβερνητικών αρχών, των εκπαιδευτικών, των επαγγελματικών φορέων και των φορέων καταναλωτών.

Κάθε χώρα μέλος, ανεξαρτήτως μεγέθους, έχει μία ψήφο και αμέριστο λόγο στα διεθνή Πρότυπα της IEC.

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU (International Telecommunication Union)

www.itu.int

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU ιδρύθηκε το 1865 και είναι η εξειδικευμένη υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Στόχος της ITU είναι να αναπτύσσει Τεχνικά Πρότυπα που να εξασφαλίζουν οτι τα δίκτυα και η τεχνολογία συνδέονται απρόσκοπα, καθώς και η προσπάθεια βελτίωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών παγκοσμίως.

Ο οργανισμός βασίζεται στην σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα και διαθέτει 193 χώρες - μέλη και πάνω απο 700 ιδιωτικούς και πανεπιστημιακούς φορείς. 

Forest Stewardship Council (FSC) 

https://us.fsc.org/

Το 1993 ιδρύθηκε ο Forest Stewardship Council (FSC), ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών με γνώμονα τη βιώσιμη δασοκομία. Τα μέλη του FSC είναι ΜΚΟ, διαχειριστές δασών, ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ. Ο FCS μέχρι στιγμής έχει αναπτύξει δύο πρότυπα: FSC - Forest Management και FSC - Chain of Custody και δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς που πιστοποιούνται με αυτά (από φορείς που είναι διαπιστευμένοι από τον ίδιο) να τοποθετούν στα προϊόντα τους το σήμα του FSC.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Κοινός Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης CEN / CENELEC (Joint European Standards Institution CEN / CENELEC)

www.cenelec.eu

www.cen.eu

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC είναι μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενεργούν σαν μία Ευρωπαϊκή πλατφόρμα μέσω της οποίας αναπτύσσονται Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Η CEN ιδρύθηκε το 1961 και αποτελείται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης 22 χωρών.

Η CENELEC ιδρύθηκε το 1959 και αποτελείται από τις αντίστοιχες Εθνικές Επιτροπές Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης.

Αντικείμενο των δραστηριοτήτων της CEN / CENELEC είναι η εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ τα οποία θα προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αγοράς.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα ETSI (European Telecommunications Standardization Institute).

www.etsi.org

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων, παράγει παγκοσμίως εφαρμόσιμα πρότυπα για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των σταθερών, κινητών, ραδιόφωνου, αναμετάδοσης και τεχνολογιών internet.

Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προτύπων και για την τεχνική αριστεία.

Η ETSI είναι μια μη κεδοσκοπική οργάνωση με περισσότερες από 750 οργανώσεις-μέλη που προέρχονται από 63 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - ΕΛΟΤ

www.elot.gr

Στην Ελλάδα, ο μοναδικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση, έγκριση, έκδοση και διάθεση των Ελληνικών Προτύπων είναι ο ΕΛΟΤ.

Η εκπόνηση των Προτύπων γίνεται από Τεχνικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ στις οποίες εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, επιδιώκοντας την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης μεταξύ τους.

Ο ΕΛΟΤ Α.Ε είναι Δημόσια Επιχείρηση που λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας.

Τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται δια του Υπουργού Ανάπτυξης.

Στις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού είναι η εκπόνηση και η διάδοση των Προτύπων, η απονομή Σημάτων Συμμόρφωσης, η χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, η πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας επιχειρήσεων και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών.

Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης – DIN (German Institute for Standardization)

www.din.de

Ο Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης είναι ένα αναγνωρισμένο σωματείο μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει έδρα το Βερολίνο και ιδρύθηκε το 1917.

Η αποστολή του DIN είναι να ενθαρρύνει, οργανώνει και να διευθύνει την τυποποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με διαφανείς διαδικασίες προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της, με παράλληλη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Τα αποτελέσματα των εργασιών του DIN χρησιμεύουν στην προώθηση της καινοτομία, την ασφάλεια και την επικοινωνία μεταξύ της βιομηχανίας, των ερευνητικών οργανισμών, του δημόσιου τομέα και την κοινωνία στο σύνολό της.

Στόχος του οργανισμού είναι η διασφάλιση της ποιότητας, ο εξορθολογισμός, η υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον και η προστασία των καταναλωτών.

Κατόπιν συμφωνίας με τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ο DIN είναι ο εθνικός οργανισμός τυποποίησης που αντιπροσωπεύει τα γερμανικά συμφέροντα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς προτύπων.

Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης BSI (British Standards Institution)

www.bsigroup.com

Ο Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης BSI ιδρύθηκε το 1901 και αποτελεί τον πρώτο Eθνικό Oργανισμό Tυποποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο BSI είναι εταιρεία επιχειρηματικών προτύπων που βοηθά τους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο να κάνουν την αριστεία συνήθεια.

Ο οργανισμός BSI εκπροσωπεί τις απόψεις της Bρετανικής βιομηχανίας και οι πελάτες του είναι εταιρείς όλων των μεγεθών απο 150 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Γαλλικός Οργανισμός Τυποποίησης AFNOR (Αssociation Francaise de Normalization)

www.afnor.org

Ο AFNOR είναι ένα διεθνές δίκτυο παροχής υπηρεσιών που περιστρέφεται γύρω από 4 βασικούς τομείς: την τυποποίηση, την πιστοποίηση, τη βιομηχανία, τον τύπο, και την κατάρτιση.

Είναι ένας οργανισμός κοινής ωφελείας, με περισσότερους από 50.000 πελάτες σε 90 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ο Γαλλικός Οργανισμός Τυποποίησης AFNOR ιδρύθηκε το 1926, αναγνωρίζεται σαν ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός από τις Αρχές, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γαλλικού Υπουργείου Βιομηχανίας και αποτελεί έναν Οργανισμό δημιουργίας και έγκρισης Προτύπων έχοντας το μονοπώλιο της υιοθέτησης των Εθνικών Προτύπων.

Αμερικάνικος Οργανισμός Τυποποίησης ANSI (American National Standards Institute)

www.ansi.org

Ο Αμερικάνικος Οργανισμός Τυποποίησης ANSI είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1918 από πέντε τεχνικές εταιρείες και τρεις κρατικές διευθύνσεις. Υποστηρίζεται από πολλές δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Κύριος στόχος του είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των Αμερικανικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής με την προώθηση εθελοντικών προτύπων συναίνεσης.