Τι είναι τυποποίηση;

Η δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τρόποι παραγωγής για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση.

Τι είναι πρότυπο;

Ένα έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από κάποιον αναγνωρισμένο φορέα και παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, οδηγίες ή τεχνικά χαρακτηριστικά με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. Τα πρότυπα αναφέρονται σε Προϊόντα, Διεργασίες, Υπηρεσίες, Συστήματα Διοίκησης / Διαχείρισης.

Τι είναι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και τι οι οδηγίες;

Κανονισμός (Regulation) είναι ένα κείμενο που περιέχει κανόνες υποχρεωτικού χαρακτήρα και που έχει υιοθετηθεί από μια αρχή. Ο κανονισμός, ο οποίος εκδίδεται είτε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια γενική και δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της πράξη. Σε αντίθεση με τις οδηγίες, που απευθύνονται στα κράτη μέλη, και τις αποφάσεις, που έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες, ο κανονισμός απευθύνεται προς όλους. Έχει άμεση εφαρμογή, δηλαδή δημιουργεί νομοθεσία που ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, όπως ακριβώς οι εθνικοί νόμοι, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση από τις εθνικές αρχές.

Η ευρωπαϊκή οδηγία καθορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη, τα οποία είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό. Η οδηγία μπορεί να απευθύνεται σε ένα, σε περισσότερα από ένα ή σε όλα τα κράτη μέλη. Για να έχουν αποτελέσματα για τους πολίτες οι αρχές μιας οδηγίας, πρέπει ο εθνικός νομοθέτης να θεσπίσει μια νομοθετική πράξη μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, με την οποία η εθνική νομοθεσία θα μπορεί να προσαρμοστεί στους στόχους της οδηγίας. Οι οδηγίες προβλέπουν προθεσμία για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, ενώ τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους ένα περιθώριο που τους επιτρέπει να λάβουν υπόψη τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Η μεταφορά πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζει η εκάστοτε οδηγία. Οι οδηγίες χρησιμοποιούνται για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και, ειδικότερα, για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς (για παράδειγμα, τα πρότυπα για την ασφάλεια των προϊόντων).

Ποια η βασική διαφορά των οδηγιών, κανονισμών με τα πρότυπα;

Τα πρότυπα είναι προαιρετικής εφαρμογής γενικά σε αντίθεση με τις οδηγίες  και τους κανονισμούς, εκτός αν συμπεριληφθούν σε κάποιο κανονισμό ή οδηγία.

Μόνο η Ευρώπη βγάζει κανονισμούς;

Κανονισμοί υπάρχουν και εκτός Ευρώπης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται στις χώρες αυτές, όπως πχ στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Που χρησιμεύει η τυποποίηση;

Τα πρότυπα παρέχουν μια κοινή “τεχνολογική γλώσσα” μεταξύ των προμηθευτών και των πελατών τους που διευκολύνει το εμπόριο και τη μεταφορά της τεχνολογίας. Στη σημερινή κοινωνία τα περισσότερα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι αποτελέσματα τυποποίησης όπως για παράδειγμα μία μπάλα μπάσκετ, η οποία έχει κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά σε διαφορετικές χώρες και ένα κατσαβίδι που μπορεί να βιδώσει βίδες που προέρχονται από διαφορετικά εργοστάσια παραγωγής βιδών.

Ποιοι είναι οι φορείς τυποποίησης;

Οι φορείς που εκδίδουν πρότυπα. Μπορεί να είναι κρατικοί όπως ο ΕΛΟΤ, διεθνείς όπως ο ISO και ανεξάρτητοι όπως ο FSC. Όσο πιο εδραιωμένος είναι ο φορέας τυποποίησης, τόσο πιο ισχυρό γίνεται το πρότυπο. Μερικοί βασικοί φορείς τυποποίησης βρίσκονται εδώ.