Τι είναι Πιστοποίηση;

Η επιβεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων / τυποποιητικών εγγράφων.

Τι πιστοποιώ;

Η πιστοποίηση μπορεί να αφορά ένα προϊόν, μία διεργασία ή έναν ολόκληρο οργανισμό ανάλογα με το πρότυπο που αφορά η πιστοποίηση.

Γιατί να πιστοποιήσω τον οργανισμό μου;

Μερικές φορές η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία, άλλες φορές λειτουργεί ως ένα αποδεικτικό στοιχείο στους πελάτες και τους συνεργάτες του οργανισμού ότι ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

Ποιοι μπορεί να είναι οι φορείς Πιστοποίησης;

  • Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων
  • Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας
  • Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
  • Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων
  • Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
  • Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Τι πρέπει να προσέξω όταν επιλέγω φορέα Πιστοποίησης;

Στην πράξη ο καθένας μπορεί να ιδρύσει ένα φορέα πιστοποίησης και να εκδίδει πιστοποιητικά. Για να έχει ισχύ το πιστοποιητικό όμως θα πρέπει και ο φορέας πιστοποίησης να διαθέτει την κατάλληλη αξιοπιστία, διαφορετικά το πιστοποιητικό θα είναι ένα απλό χαρτί χωρίς αξία. Μία δικλίδα ασφαλείας είναι η διαπίστευση. Οι φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι διαθέτουν ουσιαστικά την κρατική έγκριση και είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστα πιστοποιητικά.