*

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Βιολογικά προϊόντα είναι αυτά οποία παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές που ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η τήρηση των προδιαγραφών αυτών, ελέγχεται από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

Αποτελεί πεδίο διαπίστευσης των παρακάτω Φορέων Πιστοποίησης:

Back