*

ΕΛΟΤ 1429

Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου;
Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 «Διαχείριση Έργων». Συνοδεύεται από τους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3 που εξειδικεύουν τις απαιτήσεις εφαρμογής και για τις τρεις κατηγορίες έργων:
• δημόσια τεχνικά έργα υποδομής,
• δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και
• συγκεκριμένες δράσεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα,
Τι εννοούμε με τον όρο έργα δημόσιου χαρακτήρα;
Με τον όρο έργα δημοσίου χαρακτήρα νοούνται τα έργα που καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και γενικότερα αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2008-2013, αλλά και γενικότερα τα έργα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Τι εννοούμαι με τον όρο διαχειριστική επάρκεια;
Με τον όρο διαχειριστική επάρκεια νοείται η ικανότητα ενός οργανισμού να φέρει εις πέρας την ολοκλήρωση ενός έργου με τρόπο οργανωμένο, μεθοδικό και χωρίς απρόοπτες επιπλοκές λόγω κακής διοίκησης.
Ποια η χρησιμότητα του προτύπου;
Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχειριστικής επάρκειας, με τέτοιο τρόπο ώστε οι οργανισμοί που το εφαρμόζουν να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να υλοποιήσουν έργα δημόσιου χαρακτήρα με αποτελεσματικότητα και με τήρηση της νομοθεσίας.
Ποιους αφορά;
Αφορά τους οργανισμούς υλοποίησης έργων δημόσιου χαρακτήρα όπως για παράδειγμα κρατικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και οργανισμούς που υλοποιούν έργα μη δημόσιου χαρακτήρα και επιθυμούν να βελτιώσουν τη διαχειριστική τους επάρκεια.

Αποτελεί πεδίο διαπίστευσης των παρακάτω Φορέων Πιστοποίησης:

Back