*

Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - ADR

αναδημοσίευση από το Υπουργείο Μεταφορών

Τι είναι η ADR;

Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR;

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

 • Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
 • Κλάση 2: Αέρια
 • Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
 • Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
 • Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
 • Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
 • Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
 • Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
 • Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
 • Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
 • Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
 • Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες
 • Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Πώς βρίσκω τι προβλέπεται στην ADR για συγκεκριμένες ουσίες ή είδη;

Το κεφάλαιο 3.2 της ADR περιλαμβάνει στον πίνακα Α, ένα κατάλογο με τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε γραμμή του Πίνακα A ασχολείται με την ουσία (-ες) ή είδος (-η) που καλύπτονται από ένα συγκεκριμένο αριθμό UN. Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζω το UN της ουσίας/είδους για το οποίο αναζητώ πληροφορίες για τη μεταφορά του. Κάθε στήλη του Πίνακα A αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα όπως είναι η ομάδα συσκευασίας, η κατηγορία μεταφοράς κ.α . Κάθε κελί που προκύπτει από την τομή των στηλών και της κάθε γραμμής του πίνακα, περιέχει πληροφορίες σχετικά με το θέμα που διαπραγματεύεται η στήλη, για τις ουσίες ή τα είδη με το συγκεκριμένο UN, παραπέμποντας και σε συγκεκριμένες διατάξεις της ADR.

Σε ποιές περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις από την ADR;

Οι εξαιρέσεις (μερικές ή ολικές) από απαιτήσεις της ADR προβλέπονται στη παράγραφο 1.1.3 και αφορούν: Εξαιρέσεις σχετικές με τη φύση της διαδικασίας μεταφοράς (1.1.3.1) Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά αερίων (1.1.3.2) Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά υγρών καυσίμων (1.1.3.3) Εξαιρέσεις σχετικά με ειδικές διατάξεις ή επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε περιορισμένες ή εξαιρούμενες ποσότητες (1.1.3.4) Εξαιρέσεις σχετικές με άδειες ακάθαρτες συσκευασίες (1.1.3.5) Εξαιρέσεις σχετικές με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μεταφορική μονάδα (1.1.3.6)

Ποιά είναι η αρμόδια αρχή για την ADR στην Ελλάδα;

Α. Η αρμόδια αρχή για την ADR στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Β. Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι η αρμόδια αρχή σχετικά με τις ταξινομήσεις των εμπορευμάτων για οδική μεταφορά.

Γ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες μεταφοράς ραδιενεργών (κλάση 7), καθώς και τη σχετική εκπαίδευση οδηγών και Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Δ. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες διαμετακόμισης ειδών της κλάσης 1.

Ποιές είναι οι αρμόδιες αρχές για την ADR στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη;

Οι αρμόδιες αρχές για την ADR στα συμβαλλόμενα μέρη της, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html

Τι είναι ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ);

Ο ΣΑΜΕΕ είναι πρόσωπο διορισμένο να παρέχει συμβουλές, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και να προετοιμάζει ετήσια αναφορά σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. Κάθε τέτοια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει διορίσει έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ τα καθήκοντα του οποίου προβλέπονται στην παράγραφο 1.8.3.3 της ADR 2011.

O ΣΑΜΕΕ διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή στη χώρα μας που είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Σε ποιές περιπτώσεις δεν απαιτείται η ύπαρξη ΣΑΜΕΕ;

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την απαίτηση διορισμού ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας είναι: αυτές των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν ποσότητες σε κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερες των ποσοτήτων που αναφέρονται στα 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4 και 3.5 της ADR 2011 αυτές που μόνο περιστασιακά ασχολούνται με την εγχώρια μεταφορά ή σχετική φόρτωση /εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων που ενέχουν μικρούς κινδύνους ή κίνδυνο ρύπανσης.

Αποτελεί πεδίο διαπίστευσης των παρακάτω Φορέων Πιστοποίησης:

Back