*

Πιστοποίηση Προσώπων

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν μέσω εξετάσεων, την ικανότητά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο.
Στο σημερινό πλήρως ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, όπου ο εργαζόμενος – επαγγελματίας έχει να ανταπεξέλθει στην αφενός ραγδαία εξέλιξη των υπηρεσιών και της βιομηχανίας και αφετέρου στο εξειδικευμένο πεδίο των τεχνικών έργων, καλείται ο καθένας να αποδείξει την άρτια τεχνογνωσία του, τον επαγγελματισμό του και την υπεροχή του εν γένει, από πλήθος συναδέλφων του, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
Γιατί να πιστοποιηθώ;

 • Για να μπορώ να διεκδικήσω θέση εργασίας σχετική με το αντικείμενο που έχω πιστοποιηθεί σε Ελλάδα ή εξωτερικό, αποδεικνύοντας τη γνώση μου μέσω πιστοποιητικού από διαπιστευμένο κατά ISO 17024 Φορέα Πιστοποίησης.,
 • Για να είμαι σε θέση να τεκμηριώσω την επάρκειά / καταλληλόλητά μου για τη θέση μου στην εταιρεία που εργάζομαι, στους πελάτες, στον Φορέα Πιστοποίησης, κλπ.,
 • Για να υπερτερώ έναντι συναδέλφου, ο οποίος έχει παρακολουθήσει το/α ίδια σεμινάριο/α με εμένα,
 • Για να είμαι Επαγγελματίας ισότιμος ως προς τα τυπικά προσόντα με τον Ευρωπαίο συνάδελφό μου,
 • Γιατί αν και σπούδασα κάτι διαφορετικό, θεωρώ ότι γνωρίζω καλά το αντικείμενο του αντικειμένου εργασίας μου και θέλω ένα επίσημο έγγραφο από ανεξάρτητο Φορέα που θα το τεκμηριώνει και
 • Γιατί αναβαθμίζω το status μου ως Επαγγελματίας,

Πλεονεκτήματα πιστοποιητικού ISO/ ΙEC 17024 για τους επαγγελματίες:

 • Έχει πρακτική αξία,
 • Είναι άμεσα αξιοποιήσιμο στον επαγγελματικό τους τομέα,
 • Έχει αξία σε βάθος χρόνου,
 • Αποδεικνύει την επαγγελματική τους επάρκεια που έχει αποκτηθεί μέσω συνεχιζόμενης συμπληρωματικής κατάρτισης μέσω της πρακτικής εμπειρίας, καλύπτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έχει καθορισμένη χρονική ισχύ και
 • Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο

Αποτελεί πεδίο διαπίστευσης των παρακάτω Φορέων Πιστοποίησης:

Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται:

Back