*

ΕΛΟΤ EN 15224

Υπηρεσiες Υγειονομικής Περiθαλψης – Συστήματα Διαχεiρισης Ποιότητας

Οι απαιτήσεις σε αυτό το πρότυπο ενσωματώνουν αυτές του ΕΝ ISO 9001 με πρόσθετες ερμηνείες και προδιαγραφές, όσον αφορά ειδικά την υγειονομική περίθαλψη. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει επίσης πλευρές, που σχετίζονται με τα κλινικά συστήματα σε όλο το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών. Πρέπει να καθορίζονται, οι απαιτήσεις των ασθενών ή των πελατών για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, διαθεσιμότητα, επικαιροποίηση /προσβασιμότητα, συνέχεια της περίθαλψης, σεβασμό των αξιών των ασθενών και τις προτιμήσεις.

Ως εκ τούτου, χαρακτηριστικά ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με αλληλένδετες απαιτήσεις ποιότητας αναγνωρίζονται ως:

  • Η σωστή φροντίδα,
  • Διαθεσιμότητα,
  • Συνέχεια τις περίθαλψης,
  • Αποτελεσματικότητα,
  • Αποδοτικότητα,
  • Ισότητα και
  • Απόδειξη γνώσης υγειονομικής περίθαλψης,

Σε αυτό το πρότυπο εισάγεται ο όρος κλινική διακινδύνευση, που υποδηλώνει κάθε διακινδύνευση που θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα για οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις της ποιότητας. Οι παράγοντες διακινδύνευσης θα μπορούσαν να είναι μη-κλινικοί, αλλά η διακινδύνευση θεωρείται μια κλινική διακινδύνευση αν έχει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις απαιτήσεις ποιότητας. Πλευρές της κλινικής διαχείρισης διακινδύνευσης ενσωματώνονται σε αυτό το πρότυπο. Ομοίως εισάγεται ο όρος ενδιαφερόμενα μέρη.

Υπάρχουν τρεις τύποι άμεσα πελατοκεντρικών διεργασιών σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης:

  • Κλινικές διεργασίες,
  • Διεργασίες έρευνας και
  • Διεργασίες εκπαίδευσης

Το ευρωπαϊκό αυτό πρότυπο έχει εφαρμογή στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, προ-νοσοκομειακή και νοσοκομειακή περίθαλψη, τριτοβάθμια περίθαλψη, γηροκομεία, άσυλα, προληπτική υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οδοντιατρικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπεία, εξουσιοδοτημένες υγειονομικές υπηρεσίες εργασίας και φαρμακεία.

Αποτελεί πεδίο διαπίστευσης των παρακάτω Φορέων Πιστοποίησης:

Back