Τι είναι Διαπίστευση;

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, Διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια (Ε.ΣΥ.Δ.)

Ποια η διαφορά της διαπίστευσης με την πιστοποίηση;

Ουσιαστικά, ένας διαπιστευμένος φορέας, ανάλογα με το πρότυπο στο οποίο έχει διαπιστευθεί, διαθέτει την κατάλληλη τεκμηρίωση και τεχνική επάρκεια για να είναι σε θέση να πιστοποίησει - ελέγξει - διακριβώσει δραστηριότητες ένος οργανισμού που βρίσκεται στο πεδίο του πρώτου. Η πιστοποίηση αφορά τις επιχειρήσεις / oργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη οικονομία ενώ η διαπίστευση τους φορείς που χορηγούν τη πιστοποίηση.

Ποιοι διαπιστεύονται;

 • Φορείς Πιστοποίησης
 • Φορείς Ελέγχου Προϊόντων, Διεργασιών ή Εγκαταστάσεων
 • Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων
 • Κλινικά Εργαστήρια
 • Περιβαλλοντικοί Επαληθευτές (κανονισμός EMAS)
 • Φορείς Επαλήθευσης Εκπομών Αερίων Θερμοκηπίου.
 • Διοργανωτές Διεργαστηριακών Συγκρίσεων

Τι ακριβώς είναι το Ε.ΣΥ.Δ.;

Το Εθνικό ΣΥστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) είναι ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με μοναδικό μέτοχο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης στη χώρα. Το Ε.ΣΥ.Δ. λοιπόν αποτελεί τον εθνικό φορέα διαπίστευσης της Ελλάδας. 

Ποιος επιβλέπει το Ε.ΣΥ.Δ.; Τι είναι οι MLAs και η ΕΑ;

Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση ή European co-operation for Accreditation (ΕΑ) έχει συσταθεί από τους ευρωπαϊκούς εθνικούς φορείς διαπίστευσης προκειμένου να συντονίζει και να επιβλέπει τις δραστηριότητές τους.

Οι Πολυμερείς Συμφωνίες ή Multilateral Agreements (MLAs) Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών φορέων συνάπτονται στα πλαίσια της ΕΑ.

Πόσο αναγνωρισμένο είναι το Ε.ΣΥ.Δ. διεθνώς;

Όλοι οι εθνικοί φορείς που εντάσσονται στις MLAs οφείλουν να αναγνωρίζουν μεταξύ τους, ο καθένας στη χώρα του, τις εκθέσεις δοκιμών, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που ο άλλος εθνικός φορέας εκδίδει. Με την ίδια λογική, μέσα από διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και με φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών επιτυγχάνεται η αντίστοιχη αναγνώριση.

Ποια πρότυπα είναι διαπιστεύσιμα από το Ε.ΣΥ.Δ.;

Ποια διαδικασία ακολουθεί ένας φορέας για να διαπιστευθεί από το Ε.ΣΥ.Δ.;

Τα δέκα βήματα έτσι όπως διατυπώνονται από το Ε.ΣΥ.Δ. είναι τα παρακάτω:

 1. Πληροφόρηση σχετικά µε τα Κριτήρια, τους Κανονισµούς, τα Τέλη και τη ∆ιαδικασία ∆ιαπίστευσης, από τα έγγραφα που εκδίδει το Ε.ΣΥ.∆., επισκεπτόµενος την Ιστοσελίδα ή απευθυνόµενος στις υπηρεσίες του Ε.ΣΥ.∆..
 2. Έντυπη αίτηση, συνοδευόµενη εις διπλούν µε εγχειρίδιο για την ποιότητα, τις σχετικές διαδικασίες και την καταβολή των Τελών της Αίτησης. 
 3. Εξέταση της Αίτησης και ορισµός Oµάδας Αξιολόγησης από το Ε.ΣΥ.Δ..
 4. Προαξιολόγηση στις εγκαταστάσεις του φορέα (προαιρετική) με σκοπό τον εντοπισµό πιθανών σηµαντικών ελλείψεων και συµπλήρωσή τους από τον φορέα ώστε να οριστικοποιηθεί η ομάδα αξιολόγησης και ο πρϋπολογισμός των τελών διαπίστευσης.
 5. Kυρίως Αξιολόγηση στις εγκαταστάσεις του φορέα με προκαταβολή µέρους των τελών διαπίστευσης. Στο συγκεκριμένο βήμα εντοπίζονται οι μη συμμορφώσεις, οι προτάσεις και πραγματοποιούνται από τον φορέα οι διορθωτικές ενέργειες.
 6. Eισήγηση του επικεφαλή αξιολογητή προς την αντίστοιχη Τεχνική Επιτροπή για τη χορήγηση διαπίστευσης, η οποία στη συνέχεια εισηγείται προς το Ε.ΣΥ.Δ..
 7. Έγκριση από το Ε.ΣΥ.Δ. και απόφαση για τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης στο φορέα. Επίσης ενημερώνεται ο φορέας για το προτεινόμενο πεδίο διαπίστευσης (ΕΠΕΔ).
 8. Χορήγηση Πιστοποιητικού Διαπίστευσης εφόσον ο φορέας αποδεχθεί το προταθέν ΕΠΕΔ και εξοφλήσει τα τέλη διαπίστευσης. 
 9. Ετήσια επιτήρηση του διαπιστευµένου φορέα για τη διατήρηση της διαπίστευσης με την καταβολή των αντίστοιχων τελών επιτήρησης.
 10. Eπαναξιολόγηση κάθε τέσσερα χρόνια.

Μπορώ να διαπιστευθώ από άλλον φορέα εκτός του ΕΣΥΔ;

Από τη στιγμή που υπάρχει στην Ελλάδα εθνικός φορέας διαπίστευσης δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί διαπίστευση από φορέα του εξωτερικού. Στην περίπτωση όμως που η έδρα του φορέα ή η θυγατρική εταιρεία ανήκει σε άλλη χώρα τότε ο φορέας μπορεί να διαπιστευθεί από τον αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού. Για τα πρότυπα όμως που έχουν έχουν αναπτυχθεί από ελληνικούς οργανισμούς τυποποίησης και κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα είναι δύσκολο να παρέχεται διαπίστευση στους φορείς πιστοποίησης από άλλους εθνικούς φορείς διαπίστευσης πλην του Ε.ΣΥ.Δ.. Επίσης στην περίπτωση που ο οργανισμός που έχει παράξει το πρότυπο είναι ανεξάρτητος, όπως για παράδειγμα ο FSC, τότε ο ίδιος δύναται να διαπιστεύει τους φορείς πιστοποίησης για τα πρότυπά του.

Η διαπίστευση είναι υποχρεωτική;

Η διαπίστευση είναι εν γένει προαιρετική, αλλά γίνεται υποχρεωτική στις περιπτώσεις που η εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία -  κανονισμοί την επιβάλλουν.