Γνωριμία με τον EFQM

Τι είναι ο EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT(EFQM);

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διοίκηση Ποιότητας (EFQM) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1988 από τους CEOs 14 κορυφαίων Ευρωπαϊκών οργανισμών (Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer και Volgswagen) έχοντας ως Αποστολή να είναι η κινητήριος δύναμη για αειφόρο αριστεία (και κερδοφορία) στην Ευρώπη και ως Όραμα έναν κόσμο στον οποίο θα διακρίνονται οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί.

Προσφέρει στους οργανισμούς - μέλη του ένα πλήθος υπηρεσιών όπως εξειδικευμένες εκδόσεις – Newsletters – Benchmarking – Best practices κλπ. Εθνικός εταίρος για τη χώρα μας είναι η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΕΕΔΕ.

Ποιες είναι οι Βασικές αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας;

 • Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα: Αριστεία είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων που ενθουσιάζουν όλους τους συμμετόχους (stakeholders) του οργανισμού.
 • Προσανατολισμός στον Πελάτη: Αριστεία είναι η δημιουργία αειφόρων αξιών για τους πελάτες.
 • Ηγεσία και Συνέπεια Στόχων: Αριστεία είναι η ηγεσία με όραμα και έμπνευση σε συνδυασμό με συνέπεια στόχων.
 • Διοίκηση βάσει Διαδικασιών και Δεδομένων: Αριστεία είναι η διοίκηση του οργανισμού βάσει μιας σειράς αλληλοεξαρτώμενων και αλληλένδετων συστημάτων, διαδικασιών και δεδομένων.
 • Ανάπτυξη και Εμπλοκή των Ανθρώπων: Αριστεία είναι η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των εργαζομένων μέσω της ανάπτυξης και της σύμπραξής τους.
 • Συνεχής Μάθηση, Βελτίωση και Καινοτομία: Αριστεία είναι η αμφισβήτηση του status quo και η πραγματοποίηση αλλαγών χρησιμοποιώντας την μάθηση για τη δημιουργία ευκαιριών βελτίωσης και καινοτομίας.
 • Ανάπτυξη Συνεργασιών: Αριστεία είναι η ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών προστιθέμενης αξίας.
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Αριστεία είναι η υπέρβαση των ελάχιστων κανονιστικών πλαισίων στα οποία λειτουργεί ο οργανισμός και η προσπάθεια να αντιληφθεί και να ανταποκριθεί ο οργανισμός στις προσδοκίες των μετόχων του στην κοινωνία.

Ποιο είναι το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας;

efqm business excellence model

Ποια είναι τα κριτήρια και υποκριτήρια του Μοντέλου;

Το Μοντέλο Αριστείας βασίζεται σε εννέα κριτήρια. Πέντε από αυτά ονομάζονται «Δυνάμεις Επίτευξης» (ΠΩΣ ο οργανισμός προσεγγίζει την αριστεία και πραγματοποιεί ενέργειες για άριστα αποτελέσματα). Τα υπόλοιπα τέσσερα ονομάζονται «Αποτελέσματα» (ΤΙ ο οργανισμός έχει πετύχει ). Τα «Αποτελέσματα» προέρχονται από τις «Δυνάμεις Επίτευξης», οι οποίες βελτιώνονται βάσει των «Αποτελεσμάτων»:

1. Ηγεσία

1.α Οι ηγέτες διαμορφώνουν τον σκοπό, Αριστεία είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων που ενθουσιάζουν όλους τους συμμετόχους του οργανισμού.

1.β Οι ηγέτες εμπλέκονται προσωπικά στο να διασφαλίσουν ότι το Σύστημα Διοίκησης του οργανισμού αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και συνεχώς βελτιώνεται.

1.γ Οι ηγέτες έρχονται σε επαφή με πελάτες, συνεργάτες και αντιπροσώπους της Κοινωνίας.

1.δ Οι ηγέτες ενισχύουν την κουλτούρα της Επιχειρηματικής Αριστείας στους ανθρώπους του οργανισμού έρχονται σε επαφή με πελάτες, συνεργάτες και αντιπροσώπους της Κοινωνίας.

1.ε Οι ηγέτες αναγνωρίζουν και υπερασπίζονται τις οργανωτικές αλλαγές.

2. Πολιτική και Στρατηγική

2.α Η Πολιτική και η Στρατηγική βασίζονται στις τωρινές και στις μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες των μετόχων.

2.β Η Πολιτική και η Στρατηγική βασίζονται σε πληροφορίες από μετρήσεις αποδοτικότητας, έρευνες, δραστηριότητες εξωτερικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

2.γ Η Πολιτική και η Στρατηγική αναπτύσσονται, ανασκοπούνται και ενημερώνονται.

2.δ Η Πολιτική και η Στρατηγική διαχέονται και εφαρμόζονται σε ένα πλαίσιο βασικών διαδικασιών.

3. Ανθρώπινο Δυναμικό

3.α Οι ανθρώπινοι πόροι σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και βελτιώνονται.

3.β Οι γνώσεις και οι ικανότητες των ανθρώπων εξακριβώνονται, αναπτύσσονται και υποστηρίζονται.

3.γ Οι άνθρωποι συμμετέχουν και ενδυναμώνονται.

3.δ Οι άνθρωποι και ο οργανισμός βρίσκονται σε διάλογο.

3.ε Υπάρχει επιβράβευση, αναγνώριση και φροντίδα για τους ανθρώπους.

4. Συνεργασίες και Πηγές

4.α Διαχείριση των εξωτερικών συνεργασιών.

4.β Διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων.

4.γ Διαχείριση των κτιρίων, του εξοπλισμού και των υλικών.

4.δ Διαχείριση της τεχνολογίας.

4.ε Διαχείριση των πληροφοριών και της γνώσης.

5. Διαδικασίες

5.α Οι διαδικασίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται συστηματικά.

5.β Οι διαδικασίες βελτιώνονται όπου χρειάζεται, χρησιμοποιώντας καινοτομία, ώστε να ικανοποιήσουν πλήρως και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τους άλλους συμμετόχους.

5.γ Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται βάσει των αναγκών και προσδοκιών των πελατών.

5.δ Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγονται, διανέμονται και συντηρούνται.

5.ε Ο οργανισμός διαχειρίζεται και εμπλουτίζει τις σχέσεις με τους πελάτες.

6. Αποτελέσματα Πελατών

6.α Μέτρηση αντίληψης.

6.β Δείκτες Απόδοσης.

7. Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού

7.α Μέτρηση αντίληψης.

7.β Δείκτες Απόδοσης.

8. Κοινωνικά Αποτελέσματα

8.α Μέτρηση αντίληψης.

8.β Δείκτες Απόδοσης.

9. Κύρια Αποτελέσματα Απόδοσης

9.α Αποτελέσματα βασικής απόδοσης.

9.β Δείκτες βασικής απόδοσης.

Τι είναι η λογική RADAR;

Βρίσκεται στην καρδιά του μοντέλου και ορίζει πως ένας οργανισμός πρέπει να :

 • Προσδιορίζει τα Αποτελέσματα (Results) που θέλει να επιτύχει ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της πολιτικής και στρατηγικής του.
 • Σχεδιάζει και αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά Προσεγγίσεων (Approach) για την απόδοση των αποτελεσμάτων.
 • Εφαρμόζει (Deployment) τις προσεγγίσεις με τρόπο συστηματικό που θα εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη εφαρμογή.
 • Αξιολογεί (Assessment) και Αναθεωρεί (Review) τις προσεγγίσεις.

Ποια είναι τα επίπεδα της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM;

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να :

 • Αναγνωρίζει οργανισμούς στα διαφορετικά σημεία της πορείας τους προς την Αριστεία.
 • Βελτιστοποιεί τον αριθμό των οργανισμών που μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές του Μοντέλου Αριστείας EFQM για επιχειρηματική βελτίωση.

Παρέχει πρακτικά προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους οργανισμούς να επιτύχουν βελτιωμένα επίπεδα Αριστείας.

Το πρόγραμμα έχει τρία επίπεδα :

 1. Ευρωπαϊκά Βραβεία Ποιότητας
 2. Αναγνώριση για την Αριστεία
 3. Δέσμευση για την Αριστεία

 

efqn committed 1 efqm recognised 1 efqn award 1

 

 

 

 

 

Ποια ανάγκη καλύπτει η εφαρμογή του;

Ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, τη δομή ή την ωριμότητα, το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά όλους τους οργανισμούς να εντοπίσουν τα ισχυρά τους σημεία και τις περιοχές που επιδέχονται βελτίωση. Το Μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους με στόχο πάντα την επιτυχία των σκοπών τους. Ενδεικτικά, μπορεί να λειτουργήσει ως:

 • εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που εντοπίζει σε πιο σημείο του μονοπατιού της Επιχειρηματικής Αριστείας βρίσκεται ο οργανισμός. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός είναι σε θέση να κατανοήσει τα κενά που υπάρχουν στις διαδικασίες του και να σκεφτεί λύσεις
 • μέσο Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking) με άλλες επιχειρήσεις
 • οδηγός για τον εντοπισμό περιοχών που επιδέχονται βελτίωση
 • βάση για ένα κοινό επιχειρηματικό λεξιλόγιο και τρόπο σκέψης που διαχέεται σε όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης
 • βελτίωση της δομής του διοικητικού συστήματος της επιχείρησης
 • Σαν ένα πλαίσιο για την επανατοποθέτηση των πρωτοβουλιών, την αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων και τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων

Είναι στατικό;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διοίκησης Ποιότητας (EFQM) σε συνεργασία με τους Εθνικούς του εταίρους δεσμεύεται να επανεξετάζει και να αναθεωρεί (εφόσον χρειάζεται) το Μοντέλο χρησιμοποιώντας την ανατροφοδότηση που προκύπτει από τις δοκιμασμένες τεχνικές χιλιάδων οργανισμών στην Ευρώπη. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το Μοντέλο παραμένει δυναμικό και επίκαιρο, σύμφωνα πάντα με τις σύγχρονες επιχειρηματικές και διοικητικές αντιλήψεις.

Ποια τα οφέλη από το μοντέλο;

Έρευνα των V. Sιnghal (Georgia Tech.) & K. Hendricks (Univ. of Western Ontario) - 2000 παρέχει στοιχεία πως η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών Ολικής Ποιότητας επηρεάζει τα βασικά αποτελέσματα της επιχείρησης.

Η πενταετής αυτή έρευνα σε περισσότερους από 600 νικητές βραβείων ποιότητας έδειξε, ότι οι επιχειρήσεις αυτές βελτίωσαν σημαντικά την αξία του μετοχικού τους κεφαλαίου, τα λειτουργικά τους έσοδα, τις πωλήσεις, το ρυθμό ανάπτυξης του ενεργητικού και την απασχόληση.

απόδοση σε σχέση με το δείγμα ελέγχου:

 • 73% (33) λειτουργικά έσοδα
 • 33% (23) πωλήσεις
 • 17% ( 9) μερίδιο αγοράς
 • 25% (11) αριθμός εργαζομένων
 • 49% (24) συνολικά έσοδα

Σημαντικό εύρημα της ως άνω έρευνας είναι επίσης η αποκάλυψη της συνήθους πλάνης « τα μοντέλα ποιότητας είναι εφαρμόσιμα μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις».

απόδοση σε σχέση με τις μεγαλύτερες (ως άνω) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • 63% (22) λειτουργικά έσοδα
 • 39% (20) πωλήσεις
 • 17% ( 7) μερίδιο αγοράς
 • 21% ( 9) αριθμός εργαζομένων
 • 42% (18) συνολικά έσοδα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

 

 

Τι είναι ο EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT (EFQM) ;

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διοίκηση Ποιότητας (EFQM) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1988 από τους CEOs 14 κορυφαίων Ευρωπαϊκών οργανισμών (Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer και Volgswagen) έχοντας ως Αποστολή να είναι η κινητήριος δύναμη για αειφόρο αριστεία (και κερδοφορία) στην Ευρώπη και ως Όραμα έναν κόσμο στον οποίο θα διακρίνονται οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί.

 

Προσφέρει στους οργανισμούς - μέλη του ένα πλήθος υπηρεσιών όπως εξειδικευμένες εκδόσεις – NewslettersBenchmarkingBest practices κλπ. Εθνικός εταίρος για τη χώρα μας είναι η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων - εεδε

 

 

Οι Βασικές αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας

 

Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα

Αριστεία είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων που ενθουσιάζουν όλους τους συμμετόχους (stakeholders) του οργανισμού.

 

Προσανατολισμός στον Πελάτη

Αριστεία είναι η δημιουργία αειφόρων αξιών για τους πελάτες.

 

Ηγεσία και Συνέπεια Στόχων

Αριστεία είναι η ηγεσία με όραμα και έμπνευση σε συνδυασμό με συνέπεια στόχων.

 

Διοίκηση βάσει Διαδικασιών και Δεδομένων

Αριστεία είναι η διοίκηση του οργανισμού βάσει μιας σειράς αλληλοεξαρτώμενων και αλληλένδετων συστημάτων, διαδικασιών και δεδομένων.

 

Ανάπτυξη και Εμπλοκή των Ανθρώπων

Αριστεία είναι η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των εργαζομένων μέσω της ανάπτυξης και της σύμπραξής τους.

 

Συνεχής Μάθηση, Βελτίωση και Καινοτομία

Αριστεία είναι η αμφισβήτηση του status quo και η πραγματοποίηση αλλαγών χρησιμοποιώντας την μάθηση για τη δημιουργία ευκαιριών βελτίωσης και καινοτομίας.

 

Ανάπτυξη Συνεργασιών

Αριστεία είναι η ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών προστιθέμενης αξίας.

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αριστεία είναι η υπέρβαση των ελάχιστων κανονιστικών πλαισίων στα οποία λειτουργεί ο οργανισμός και η προσπάθεια να αντιληφθεί και να ανταποκριθεί ο οργανισμός στις προσδοκίες των μετόχων του στην κοινωνία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τo Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM

 

 

Το Μοντέλο Αριστείας βασίζεται σε εννέα κριτήρια. Πέντε από αυτά ονομάζονται «Δυνάμεις Επίτευξης» (ΠΩΣ ο οργανισμός προσεγγίζει την αριστεία και πραγματοποιεί ενέργειες για άριστα αποτελέσματα).

Τα υπόλοιπα τέσσερα ονομάζονται «Αποτελέσματα» (ΤΙ ο οργανισμός έχει πετύχει ).

Τα «Αποτελέσματα» προέρχονται από τις «Δυνάμεις Επίτευξης», οι οποίες βελτιώνονται βάσει των «Αποτελεσμάτων» ( βλ. Παρουσίαση MBA R C14 01 A )

 

Η Ανάγκη για την εφαρμογή του

 

Ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, τη δομή ή την ωριμότητα, το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά όλους τους οργανισμούς να εντοπίσουν τα ισχυρά τους σημεία και τις περιοχές που επιδέχονται βελτίωση. Το Μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους με στόχο πάντα την επιτυχία των σκοπών τους. Ενδεικτικά, μπορεί να λειτουργήσει ως:

 

 • Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που εντοπίζει σε πιο σημείο του μονοπατιού της Επιχειρηματικής Αριστείας βρίσκεται ο οργανισμός. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός είναι σε θέση να κατανοήσει τα κενά που υπάρχουν στις διαδικασίες του και να σκεφτεί λύσεις

 

 • μέσο Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking) με άλλες επιχειρήσεις

 

 • οδηγός για τον εντοπισμό περιοχών που επιδέχονται βελτίωση

 

 • βάση για ένα κοινό επιχειρηματικό λεξιλόγιο και τρόπο σκέψης που διαχέεται σε όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης

 

 • βελτίωση της δομής του διοικητικού συστήματος της επιχείρησης

 

 • Σαν ένα πλαίσιο για την επανατοποθέτηση των πρωτοβουλιών, την αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων και τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διοίκησης Ποιότητας (EFQM) σε συνεργασία με τους Εθνικούς του εταίρους δεσμεύεται να επανεξετάζει και να αναθεωρεί (εφόσον χρειάζεται) το Μοντέλο χρησιμοποιώντας την ανατροφοδότηση που προκύπτει από τις δοκιμασμένες τεχνικές χιλιάδων οργανισμών στην Ευρώπη. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το Μοντέλο παραμένει δυναμικό και επίκαιρο, σύμφωνα πάντα με τις σύγχρονες επιχειρηματικές και διοικητικές αντιλήψεις.

 

 

Τα Κριτήρια και Υποκριτήρια του Μοντέλου

 

1. Ηγεσία

1α Οι ηγέτες διαμορφώνουν τον σκοπό, Αριστεία είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων που ενθουσιάζουν όλους τους συμμετόχους του οργανισμού.

1β Οι ηγέτες εμπλέκονται προσωπικά στο να διασφαλίσουν ότι το Σύστημα Διοίκησης του οργανισμού αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και συνεχώς βελτιώνεται.

1γ Οι ηγέτες έρχονται σε επαφή με πελάτες, συνεργάτες και αντιπροσώπους της Κοινωνίας.

1δ Οι ηγέτες ενισχύουν την κουλτούρα της Επιχειρηματικής Αριστείας στους ανθρώπους του οργανισμού έρχονται σε επαφή με πελάτες, συνεργάτες και αντιπροσώπους της Κοινωνίας.

1ε Οι ηγέτες αναγνωρίζουν και υπερασπίζονται τις οργανωτικές αλλαγές.

 

2. Πολιτική και Στρατηγική

2α Η Πολιτική και η Στρατηγική βασίζονται στις τωρινές και στις μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες των μετόχων.

2β Η Πολιτική και η Στρατηγική βασίζονται σε πληροφορίες από μετρήσεις αποδοτικότητας, έρευνες, δραστηριότητες εξωτερικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

2γ Η Πολιτική και η Στρατηγική αναπτύσσονται, ανασκοπούνται και ενημερώνονται.

2δ Η Πολιτική και η Στρατηγική διαχέονται και εφαρμόζονται σε ένα πλαίσιο βασικών διαδικασιών.

 

3. Ανθρώπινο Δυναμικό

3α Οι ανθρώπινοι πόροι σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και βελτιώνονται.

3β Οι γνώσεις και οι ικανότητες των ανθρώπων εξακριβώνονται, αναπτύσσονται και υποστηρίζονται.

3γ Οι άνθρωποι συμμετέχουν και ενδυναμώνονται.

3δ Οι άνθρωποι και ο οργανισμός βρίσκονται σε διάλογο.

3ε Υπάρχει επιβράβευση, αναγνώριση και φροντίδα για τους ανθρώπους.

 

4. Συνεργασίες και Πηγές

4α Διαχείριση των εξωτερικών συνεργασιών.

4β Διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων.

4γ Διαχείριση των κτιρίων, του εξοπλισμού και των υλικών.

4δ Διαχείριση της τεχνολογίας.

4ε Διαχείριση των πληροφοριών και της γνώσης.

 

5. Διαδικασίες

5α Οι διαδικασίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται συστηματικά.

5β Οι διαδικασίες βελτιώνονται όπου χρειάζεται, χρησιμοποιώντας καινοτομία, ώστε να ικανοποιήσουν πλήρως και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τους άλλους συμμετόχους.

5γ Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται βάσει των αναγκών και προσδοκιών των πελατών.

5δ Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγονται, διανέμονται και συντηρούνται.

5ε Ο οργανισμός διαχειρίζεται και εμπλουτίζει τις σχέσεις με τους πελάτες.

 

6. Αποτελέσματα Πελατών

6α Μέτρηση αντίληψης.

6β Δείκτες Απόδοσης.

 

7. Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού

7α Μέτρηση αντίληψης.

7β Δείκτες Απόδοσης.

 

8. Κοινωνικά Αποτελέσματα

8α Μέτρηση αντίληψης.

8β Δείκτες Απόδοσης.

 

9. Κύρια Αποτελέσματα Απόδοσης

9α Αποτελέσματα βασικής απόδοσης.

9β Δείκτες βασικής απόδοσης.

 

Η Λογική RADAR

 

Βρίσκεται στην καρδιά του μοντέλου και ορίζει πως ένας οργανισμός πρέπει να :

 • Προσδιορίσει τα Αποτελέσματα (Results) που θέλει να επιτύχει ως μέρος της

διαδικασίας σχεδιασμού της πολιτικής και στρατηγικής του.

 • Σχεδιάσει και αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά Προσεγγίσεων (Approach) για την

απόδοση των αποτελεσμάτων.

 • Εφαρμόσει ( Deployment) τις προσεγγίσεις με τρόπο συστηματικό που θα

εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη εφαρμογή.

- Αξιολογεί (Assessment) και Αναθεωρεί (Review) τις προσεγγίσεις.

 

Τα επίπεδα της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM

 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να :

 • Αναγνωρίσει οργανισμούς στα διαφορετικά σημεία της πορείας τους προς την Αριστεία.

 • Βελτιστοποιήσει τον αριθμό των οργανισμών που μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές του Μοντέλου Αριστείας EFQM για επιχειρηματική βελτίωση.

 • Παρέχει πρακτικά προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους οργανισμούς να επιτύχουν βελτιωμένα επίπεδα Αριστείας.

 

Το πρόγραμμα έχει τρία επίπεδα :

 • Ευρωπαϊκά Βραβεία Ποιότητας

 • Αναγνώριση για την Αριστεία

 • Δέσμευση για την Αριστεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνικές Διακρίσεις

 

 

EUROPEAN EXCELLENCE AWARD

Οφέλη από το μοντέλο

 

Έρευνα των V. Sιnghal (Georgia Tech.) & K. Hendricks (Univ. of Western Ontario) - 2000

παρέχει αδιάσειστα στοιχεία πως η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών Ολικής Ποιότητας επηρεάζει τα βασικά αποτελέσματα της επιχείρησης.

Η πενταετής αυτή έρευνα σε περισσότερους από 600 νικητές βραβείων ποιότητας έδειξε, ότι οι επιχειρήσεις αυτές βελτίωσαν σημαντικά την αξία του μετοχικού τους κεφαλαίου, τα λειτουργικά τους έσοδα, τις πωλήσεις, το ρυθμό ανάπτυξης του ενεργητικού και την απασχόληση.

 

υπεραπόδοση σε σχέση με το δείγμα ελέγχου

 • 73% (33) λειτουργικά έσοδα

 • 33% (23) πωλήσεις

 • 17% ( 9) μερίδιο αγοράς

 • 25% (11) αριθμός εργαζομένων

 • 49% (24) συνολικά έσοδα

 

Σημαντικό εύρημα της ως άνω έρευνας είναι επίσης η αποκάλυψη της συνήθους πλάνης :

« τα μοντέλα ποιότητας είναι εφαρμόσιμα μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις»

 

υπεραπόδοση σε σχέση με τις μεγαλύτερες (ως άνω) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 • 63% (22) λειτουργικά έσοδα

 • 39% (20) πωλήσεις

 • 17% ( 7) μερίδιο αγοράς

 • 21% ( 9) αριθμός εργαζομένων

 • 42% (18) συνολικά έσοδα