Πιστοποίηση τουριστικών καταλυμάτων


XEEΗ Επιθεώρηση Κατάταξης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών που αφορούν υποχρεωτικά και προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια:

  • Υ.Α. 21185/2014 «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ 2840/Β’/22-10-2014).

  • Υ.Α. 216/2015 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (ΦΕΚ 10/Β’/9-1-2015).

     

  • Υ.Α. 219/2015 «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα» (ΦΕΚ 14/Β’/12-1-2015).

  • Υ.Α. 91/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ Β΄ 2840). (ΦΕΚ 69/Β/16.01.15)

     

Αρμόδιος φορέας και ιδιοκτήτης του σχήματος για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα και αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Στην έκθεση που συντάσσεται μετά από επιτόπια επιθεώρηση καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΞΕΕ.