Δύο νέα πρότυπα για την άμεση ενημέρωση του κοινού


ISOΣε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η άμεση ενημέρωση του κοινού για την φύση και το μέγεθος του κινδύνου κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να μπορεί αυτό να πάρει σε μικρό χρονικό διάστημα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του. Για το σκοπό αυτό ο οργανισμός ISO εξέδωσε δύο νέα πρότυπα με αντικείμενο την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού σε περιόδο κρίσης.

Τα πρότυπα ISO 22322:2015, Societal security – Emergency management – Guidelines for public warning και ISO 22324:2015, Societal security – Emergency management – Guidelines for colour-coded alerts απευθύνονται κυρίως στους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την ενημέρωση του δημοσίου σε τοπικό, εθνικό ή

και παγκόσμιο επίπεδο, και μπορούν να συνδυαστούν με άλλα πρότυπα που αφορουν την ασφάλεια.

 

Συγκεκριμένα το ISO 22322:2015 περιλαμβάνει γενικές οδηγίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών προειδοποίησης του πληθυσμού πριν, κατά την διάρκεια ή μετά από κάποιο κρίσιμο περιστατικό, ενώ το ISO 22324:2015 περιλαμβάνει οδηγίες για την χρήση χρωματικού κώδικα κατά την σήμανση με σκοπό την ακριβή ενημέρωση των εμπλεκομένων για την σοβαρότητα της κατάστασης.

Περισσότερα: ISO