Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 17021:2011 αναφέρεται πλέον ως ISO 17021-1:2015 και ανήκει στη σειρά προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών 17021 που αφορά αρχές και απαιτήσεις σχετικές με την επάρκεια, τη συνέπεια και την αμεροληψία των φορέων που παρέχουν επιθεωρήσεις και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης.

Η νέα έκδοση δημοσιεύθηκε από τον ISO την 15η Ιουνίου 2015 και το Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της διαπίστευσης για τους φορείς πιστοποίησης αναφέρεται στο έγγραφο του ΕΣΥΔ.

 

Από τη σειρά 17021 βρίσκονται πλέον σε ισχύ :

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, το οποίο αποτελεί και την ομπρέλα της σειράς.

ISO/IEC TS 17021-2 Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ISO/IEC TS 17021-3 Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου πέραν από τις αρκετές διορθώσεις και νοηματικές προσθήκες είναι:

 • Η θεώρηση με βάση τη διακινδύνευση. Ο Φορέας πιστοποίησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις διακινδυνεύσεις ώστε να παρέχει πιστοποιήσεις με επάρκεια, συνέπεια και αμεροληψία,

 • Δεν αποτελεί πλέον απαίτηση η ύπαρξη επιτροπής αμεροληψίας,

 • Στη διεργασία διαχείρισης διακινδυνεύσεων, που πρέπει να υπάρχει, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του ISO 31000,

 • Διαβούλευση με τα κατάλληλα ενδιαφερόμενα μέρη,

 • Ο Φορέας πρέπει να διαθέτει διεργασία για τον αποτελεσματικό έλεγχο των υπηρεσιών που παρέχονται από κάθε μορφής αντιπροσώπους και συνεργάτες ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς, τη συμβατική σχέση και τη γεωγραφική περιοχή,

 • Επιτρέπεται η χρήση κειμένου αναφορικά με τη πιστοποίηση στη συσκευασία του προϊόντος, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπονοεί ότι πιστοποιείται το προϊόν,

 • Στην έκθεση επιθεώρησης υπάρχει απαίτηση για δήλωση αναφορικά με τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης,

 • Υφίστανται πλέον χρονικοί περιορισμοί για την άρση των μη συμμορφώσεων,

 • Ύπαρξη διεργασίας για τη μεταφορά πιστοποίησης από άλλο φορέα,

 • Δεν απαιτείται ο ορισμός μέλους της Διοίκησης ως υπευθύνου για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Φορέα,

 • Ο Φορέας Πιστοποίησης είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, που αφορούν ενστάσεις, για όλες τις αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα του χειρισμού παραπόνων και να μην γίνονται διακρίσεις.