Διάθεση των νέων προτύπων στα Ελληνικά από τον ΕΛΟΤ


ΕΛΟΤΟ ΕΛΟΤ διαθέτει από τις 2 Νοεμβρίου τις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 στα ελληνικά. Πιο συγκεκριμένα στην βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ διατίθονται πλέον τα πρότυπα:

 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015
Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο
Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

 

 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις
Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2015)

 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του
Environmental management systems – Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ. Παναγιώτη Κελέρη, τηλ. 210-2120210, Ντέπη Λαλουδάκη, τηλ. 210-2120324 ή Ελένη Κεσανλή, 2310-569978. Ηλ. Ταχυδρομείο: sales [at] elot.gr

Πηγή: ΕΛΟΤ