Η νέα έκδοση του προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Η νέα έκδοση του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015  που εκδόθηκε στις 15η Σεπτεμβρίου 2015 περιέχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τη παλαιά έκδοση και ακολουθεί εν πολλοίς τη δομή και τη μορφή του ISO 9001:2015.
Οι κύριες αλλαγές στη νέα έκδοση του ISO 14001:2015 είναι :

 • Υιοθέτηση της τυποποιημένης δομής, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα SL των οδηγιών ISO μέρος 1, με σκοπό την εύκολη διαχείριση της ενοποίησης με άλλα συστήματα διαχείρισης και υιοθέτηση των ίδιων όρων και ορισμών με το ISO 9001.
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των διακινδυνεύσεων που έχουν επίπτωση στις περιβαλλοντικές επιδόσεις του Οργανισμού και ανάληψη ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών
 • Κατανόηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.
 • Παρακολούθηση και Ανασκόπηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές προσδοκίες και ανάγκες τους.
 • Αύξηση της εξέχουσας θέσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης εντός του στρατηγικού σχεδιασμού των διεργασιών του οργανισμού.
 • Μεγαλύτερη εστίαση στην ηγεσία και αυξημένη δέσμευση
 • Προσθήκη προληπτικών πρωτοβουλιών για τη προστασία του περιβάλλοντος από βλάβες και υποβάθμιση, όπως η χρήση αειφόρων πόρων και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
 • Προσθήκη της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων
 • Θεώρηση του κύκλου ζωής κατά την εξέταση των περιβαλλοντικών πλευρών
 • Προσθήκη μιας στρατηγικής επικοινωνίας
 • Εισαγωγή του όρου τεκμηριωμένη πληροφορία σε αντικατάσταση των όρων έγγραφο, διαδικασία, αρχεία κλπ που συναντάμε στη παλαιά έκδοση,

Οι Οργανισμοί που ακολουθούν το ISO 14001:2004 συνιστάται να εκτελέσουν τις παρακάτω ενέργειες:

i) Προσδιορισμό των οργανωτικών ελλείψεων, που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις

ii) Ανάπτυξη ενός σχεδίου εφαρμογής

iii) Κατάλληλη κατάρτιση και ευαισθητοποίηση όλων των μερών που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού

iv) Ενημέρωση του υφιστάμενου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ποιότητας (ΕMS) ώστε να πληροί τις αναθεωρημένες απαιτήσεις και να προβλέπει τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του

v) Επικοινωνία με τον φορέα πιστοποίησης για τις μεταβατικές ρυθμίσεις

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 δεν θα είναι σε ισχύ μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2018. Η περίοδος μετάβασης θα καθορισθεί εντός των επομένων ημερών από το ΕΣΥΔ.