Δημοσίευση του CEN/CENELEC Internal Regulations, Τμήμα 2 και Τμήμα 3, έκδοση 2015

15/6/2015


CENΔημοσιεύτηκαν τα Τμήματα 2 και 3 του CEN/CENELEC Internal Regulations (Εσωτερική Κανονισμοί) για την έκδοση του 2015. Αντικείμενα των δύο τμημάτων είναι:
Τμήμα 2: Common Rules for Standards Work (Βασικοί κανόνες για την εργασία στα πρότυπα)
Τμήμα 3: Rules for the Structure and Drafting of CEN-CENELEC publications (Κανόνες για τη δομή και σύνταξη εκδόσεων CEN-CENELEC)
και μπορεί να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε αυτά εδώ.