Ανακοίνωσε το χρονοδιάαγραμμα ενεργειών για τη μετάβαση της διαπίστευσης του ISO 50001:2018 το Ε.ΣΥ.Δ.

Το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018 Energy management systems – Requirements with guidance for use, δημοσιεύτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στις 21 Αυγούστου 2018, σε συνέχεια της αναθεώρησης της προηγούμενης έκδοσης του 2011.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Φόρουμ για τη Διαπίστευση (Ιnternational Αccreditation Forum - IAF), προβλέπεται τριετής μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 50001:2018 από την ημερομηνία έκδοσής του με καταληκτική ημερομηνία την 21η Αυγούστου 2021.

Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ISO 50001:2018. Συνεπάγεται ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ISO 50001:2011 δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (21.8.2021). Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του προτύπου και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του IAF Resolution 2017-14 – Transitional Arrangements for the revision of ISO 50001:2011 το Συμβούλιο αποφάσισε τα κάτωθι:

Το ΕΣΥΔ θα δέχεται αιτήσεις για την αξιολόγηση στο πρότυπο ISO 50001:2018 από την 1η Μαρτίου 2019

Εκτιμάται ότι από 01-03-2019 το Ε.ΣΥ.Δ. θα έχει την δυνατότητα διενέργειας αξιολογήσεων φορέων πιστοποίησης συστημάτων ISO 50001:2018.

Πληροφορίες για τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση αξιολόγησης και διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ μπορείτε να βρείτε εδώ.