Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα βιολογικά προϊόντα

Στις 14 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός 848/2018 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου".

Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά όλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Βιολογική Γεωργία. Εισάγει καινοτομίες, όπως η Ομαδική Πιστοποίηση παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2021, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην προσαρμογή της αγοράς στα νέα δεδομένα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του κανονισμού εδώ.