Νέα έκδοση του προτύπου ISO/IEC 17025

To ISO/IEC 17025 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ικανότητας για τη διεξαγωγή δοκιμών ή/και διακριβώσεων σε όλους τους οργανισμούς. Στις 1/12/2017 ανακοινώθηκε η νέα έκδοση του προτύπου, όπου οι βασικές αλλαγές είναι:

  • Η νέα έκδοση συμβαδίζει πλέον με τις νέες εκδόσεις των προτύπων όπως το ISO 9001:2015,
  • Το πρότυπο εστιάζει και στις τεχνονογίες πληροφοριών, και ενσωματώνει την χρήση υπολογιστικών συστημάτων, ηλεκτρονικών δεδομένων και την παραγωγή ψηφιακών δεδομένων και αναφορών,
  • Γίνεται αναφορά στο risk based thinking,
  • Το πεδίο έχει αναθεωρηθεί ώστε να καλύπτει τις δοκιμές, τη βαθμονόμηση και τη δειγματοληψία που συνδέονται με την επακόλουθη βαθμονόμηση και δοκιμή.

Τα εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα στην προηγούμενη έκδοση του προτύπου θα πρέπει να υιοθετήσουν τις αρχές της νέας έκδοσης στο χρονικό διάστημα των τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας έκδοσης. Να σημειωθεί πως η πρηγούμενη έκδοση ήταν του 2005.

Πηγή: ISO